ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិសោធនកម្មស្តីពីហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
[ថ្ងៃចន្ទ ៩រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២]

(Phnom Penh)

Monday, 25 April 2022, the Royal Government of Cambodia, through the Council for the Development of Cambodia (CDC), and the U.S. Government, through the U.S. Agency for International Development (USAID), signed an agreement to provide USD 41.6 million for health and education programs and approximately USD 20.5 million for agriculture and environment programs through implementing organizations in the Kingdom of Cambodia, for a total of over USD 62 million in the first year of this five-year agreement.

 

The signed document, known as the Development Objective Agreement Grant (DOAG), covers a five-year period from 2021-2025 with a total estimated amount of USD 338 million aiming to broaden inclusive and sustainable economic growth through agriculture and environment projects and strengthen Cambodia’s health, education, and child protection services. 

 

From 1992 to 2021, the U.S. government provided around USD 1.7 billion in assistance. This assistance focusing on priority sectors such as health, education, environment, agriculture, governance, democratic development, and de-mining, which are well aligned with the Royal Government of Cambodia’s priorities​ ​as outlined in the Rectangular Strategy Phase IV and the National Strategic Development Plan 2019-2023.

 

On behalf of the Royal Government of Cambodia, the Council for the Development of Cambodia would like to express its sincere thanks to both the U.S. government and the American people for their continued support and commitment to the inclusive and sustainable socio-economic development of Cambodia and especially for their contribution to the prevention of the spread of COVID-19 in Cambodia. The U.S. government likewise appreciates the continued collaboration with the Royal Government of Cambodia in areas of mutual interest.

Other Events
Return to Old Website