អញ្ចើញចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុង វេទិកាស្តីពីភាពជាដៃគូសកលទីក្រុងប៉ូសាន ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមមូលបទ ‹ការលើកកម្ពស់ស័ក្តិសិទ្ធិភាពក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍៖ អភិក្រមប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងបរិការណ៍វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព›
[ថ្ងៃព្រហស្បិ៍-សុក្រ ១៣-១៤ កើត ខែអស្សុជ ឆ្នាំឆ្លូវ ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១]

(Phnom Penh)

On November 18-19, 2021, at the Council for the Development of Cambodia (CDC), His Excellency Chhieng Yanara, Minister Attached to the Prime Minister and Secretary General of the Cambodian Rehabilitation and Development Board of the Council for the Development of Cambodia (CRDB/CDC), participated in 2021 Global Busan Partnership Forum under the theme of “Promoting Development Effectiveness: Innovative Approaches in the Era of COVID-19 to meet SDGs”, organized by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea via Video Conference. The main objectives of the discussion are to reflect on progress of ten years since Busan High-Level Forum in 2011 and share experiences as well as innovative ideas, and practices to respond to the new context, especially in the context of Covid-19.  The forum focuses on discussing ways forward to the High-Level Meeting, which is scheduled to take place in Switzerland in 2022.

As a panelist of the session on “Monitoring reform of the Global Partnership for Effective Development Co-operation”, H.E. Minister expressed his sincere appreciation to the Korean government for hosting this event successfully. H.E Minister also provided key important points on strengthening governance, process, and framework for improving GPEDC mechanisms and highlighted Cambodia’s achievements in promoting development effectiveness at country level. Notably, Cambodia has actively engaged in a series of Busan Global Forum and implemented GPEDC principles through incorporating the principles and indicators into the results framework of Cambodia’s Development Cooperation and Partnerships Strategy (DCPS). Cambodia has also conducted GPEDC’s monitoring exercises​​ by using its own Information Management System – Cambodia ODA Database, with inclusive participation from all development partners.

Lastly, H.E. Minister expressed gratitude to all development partners for their continued support and commitment under partnership principles in promoting development effectiveness in Cambodia.

Other Events
Return to Old Website