កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារថ្នាក់ជាតិសម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ដំណាក់កាលទី៤ (Regional Economic Development Program Phase IV - RED IV) និងប្រកាសឱ្យដំណើរការគម្រោង “ការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសនៅ កម្ពុជា”
[ថ្ងៃពុធ ៤ កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ]
Return to Old Website