កិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការ UNFPA
[ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ]

(Phnom Penh)

On Thursday, October 27th 2022 at Cambodiana Hotel, His Excellency Mr. Rith Vuthy, Deputy Secretary General of Cambodian Rehabilitation and Development Board of the Council for the Development of Cambodia (CRDB/CDC), and Ms. Sandra Bernklau, United Nations Population Fund (UNFPA) Representative in Cambodia, co-chaired the UNFPA 2022 Annual Review with the participation of Secretary of State, Under Secretary of State, Director General, and officers from the Council of Ministers, Ministry of Economic and Finance, Ministry of Education, Youth and Sports, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Ministry of Health, Ministry of Planning, and Ministry of Women’s Affairs. The main objective was to review the progress of the Country Program Action Plan (CPAP) 2019-2023 and propose priority interventions for 2023.

In 2022, in reference to the mid-term review, the UNFPA has achieved desired results in 1) sexual reproductive health and rights, 2) adolescents and youth, and 3) population dynamics that promote access to healthcare and support human capital investment as articulated in the Rectangular Strategy - Phase IV (RS-IV) and the National Development Strategic Plan (NSDP). The remaining activities will continue to be implemented and reviewed in 2023.

As for 2023, the Ministry of Education, Youth and Sports, Ministry of Health, Ministry of Planning, and Ministry of Women’s Affairs will continue to expand their services provision and strengthen their capacities to those who have yet received. The four implementing ministries will, furthermore, continue to review, not to mention adjust, their activities to align with the national priorities. In addition, the UNFPA has prepared a monitoring and evaluation document, which was drafted by an independent organization, for CPAP 2019-2023 implementation with the purpose of providing necessary inputs for the preparation of the Country Program Document 2024-2028.

Through the CPAP 2019-2023, the UNFPA approved a total commitment of USD 13 million, or an average of USD 2.6 million per year i.e. To further elaborate, the UNFPA has disbursed USD 3.9 million in 2022 and plans to provide USD 2.6 million in 2023, the final year of the program.

Other Events
Return to Old Website