កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា លើសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូ ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨
[ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣]

(សៀមរាប)

នាថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នៅខេត្តសៀមរាប, ឯកឧត្តម ឈៀង យ៉ាណារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (គ.ជ.នា/ក.អ.ក) បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា លើសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូ ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨ ។

This event is not available in English
Other Events
Return to Old Website