កិច្ចពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តយន្ដការភាពជាដៃគូ និងឧបករណ៍នៃយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូ ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨
[ថ្ងៃសុក្រ ១១កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤]

(ភ្នំពេញ)

នាថ្ងៃសុក្រ ១១កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ឯកឧត្តម រ៉ិត វុទ្ធី អគ្គលេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជានៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (គ.ស.អ.ក/ក.អ.ក) បានដឹកនាំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តយន្ដការភាពជាដៃគូ និងឧបករណ៍នៃយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូ ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨ ។ គោលដៅចម្បងនៃកិច្ចប្រជុំ គឺដើម្បីពិភាក្សា ប្រមូលធាតុចូល និងអនុសាសន៍សម្រាប់ការរៀបចំបញ្ជប់សេចក្តីព្រាងសេចក្តីណែនាំនេះ ។

(Phnom Penh)

On April 19, 2024, at the office of the Council for the Development of Cambodia, H.E. Rith Vuthy, Secretary-General of the Cambodian Development and Cooperation Board of the Council for the Development of Cambodia (CDCB/CDC), chaired a consultative meeting on Guidelines of Partnership Mechanisms and Tools of the Development Cooperation and Partnerships Strategy (DCPS) 2024-2028. The main purpose of the meeting was to discuss, collect inputs, and gather recommendations for the finalization of the draft guidelines.

Other Events
Return to Old Website